Welcome to Deng Feng Group Website.
您当前的位置:首页 > Publications
Publications

2020

 Date:2020/8/18 10:18:57 Views:Times

394. Qiang Wang, Wenzheng Li, Ivan Hung, Frederic Mentink-Vigier, Xiaoling Wang, Guodong Qi, Xiang Wang, Zhehong Gan, Jun Xu, Feng Deng


Mapping the oxygen structure of γ-Al2O3 by high-field solid-state NMR spectroscopy


Nat Commun. 2020, 11, 3620.


----------------------------------------------------


393. Shenhui Li, Olivier Lafon, Weiyu Wang, Qiang Wang, Xingxing Wang, Yi Li, Jun Xu, Feng Deng


Recent Advances of Solid‐State NMR Spectroscopy for Microporous Materials


Adv. Mater. 2020, 2002879


---------------------------------------------------


392. Guodong Qi, Yueying Chu, Qiang Wang, Xingxing Wang, Yi Li, Julien Trébosc, Olivier Lafon, Jun Xu, Feng Deng


gem‐Diol‐Type Intermediate in the Activation of a Ketone on Sn‐β Zeolite as Studied by Solid‐State NMR Spectroscopy


Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 19532–19538


----------------------------------------------------


391. Chao Wang, Min Hu, Yueying Chu, Xue Zhou, Qiang Wang, Guodong Qi, Shenhui Li, Jun Xu, Feng Deng


π‐Interactions between Cyclic Carbocations and Aromatics Cause Zeolite Deactivation in Methanol‐to‐Hydrocarbon Conversion


Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 7198 –7202


----------------------------------------------------


390. Min Hu, Chao Wang, Xiuzhi Gao, Yueying Chu, Guodong Qi, Qiang Wang, Guangtong Xu, Jun Xu, Feng Deng


Establishing a Link Between the Dual Cycles in Methanol-to-Olefins Conversion on H-ZSM-5: Aromatization of Cycloalkenes


ACS Catal.20, 10, 7, 4299–4305


----------------------------------------------------


389. Xingling Zhao, Yueying Chu, Guodong Qi, Qiang Wang, Wei Gao, Xiang Wang, Shenhui Li, Jun Xu and Feng Deng


Probing the active sites for methane activation on Ga/ZSM-5 zeolites with solid-state NMR spectroscopyChem. Commun., 2020, 56, 12029--12032


----------------------------------------------------


388. Xingling Zhao, Jun Xu, Feng Deng


Solid-state NMR for metal-containing zeolites: From active sites to reaction mechanism


Front. Chem. Sci. Eng., 2020, 14, 159–187


----------------------------------------------------


387. Longxiao Yang, Ningdong Feng ,Qiang Wang ,Yueying Chu ,Jun Xu ,Feng Deng


Surface Water Loading on Titanium Dioxide Modulates Photocatalytic Water Splitting


Cell. Rep. Phys. Sci. 2020, 1, 100013


----------------------------------------------------


386. Xingling Zhao, Jun Xu, Yueying Chu, Guodong Qi, Qiang Wang, Wei Gao, Shenhui Li, Ningdong Feng, Feng Deng


Multiple Methane Activation Pathways on Ga‐modified ZSM‐5 Zeolites Revealed by Solid‐State NMR Spectroscopy


ChemCatChem, 2020, 12, 3880 –3889


----------------------------------------------------


385. Chao Wang, Jun Xu, Feng Deng


Mechanism of Methanol-to-hydrocarbon Reaction over Zeolites: A solid-state NMR Perspective


ChemCatChem, 2020, 12, 965–980


----------------------------------------------------


384. Yuqing Xiao, Yueying Chu, Shenhui Li, Yongchao Su, Jing Tang, Jun Xu, Feng Deng


Primary Adsorption Sites of Light Alkanes in Multivariate UiO-66 at Room Temperature as Revealed by Solid-State NMR


J. Phys. Chem. C., 2020, 124, 6, 3738–3746----------------------------------------------------


383.Jing Tang, Shenhui Li, Yongchao Su, Yueying Chu, Jun Xu, and Feng Deng


Quantitative Analysis of Linker Composition and Spatial Arrangement of Multivariate Metal–Organic Framework UiO-66 through 1H Fast MAS NMR


J. Phys. Chem. C., 2020, 124, 17640−17647


----------------------------------------------------


382. Xiaodong Ye, Guodong Qi, Jun Xu, Feng Deng


Glucose Oxidation on Au-supported SBA-15 Molecular Sieve 


Chem. J. Chinese. U., 2020, 41(5), 960-966.


----------------------------------------------------


381. Yuqing Xiao, Shenhui Li, Jing Tang, Jun Xu, Feng Deng


Solid-state NMR Spectroscopy Studies on Structure , Dynamics and Host-guest Interaction in Metal-organic Framework Materials


Chem. J. Chinese. U., 2020, 41(2),204-220.


----------------------------------------------------


380. Xiaolong Liu, Qiang Wang, Chao Wang, Jun Xu, Feng Deng


Hydrogen-Bond Induced Crystallization of Silicalite-1 Zeolite as Revealed by Solid-State NMR Spectroscopy


Acta Physico-Chimica Sinica, 2020, 36(4),1905035.


----------------------------------------------------


379. Fei Wang, Jinzhu Ma, Shaohui Xin, Qiang Wang, Jun Xu, Changbin Zhang, Hong He, Xiaocheng Zeng


Resolving the puzzle of single-atom silver dispersion on nanosized γ-Al2O3 surface for high catalytic performance


Nat Commun. 2020, 11, 529.


----------------------------------------------------


378.Wei Yan, Shenhui Li, Tao Yang, Yucong Xia, Xinrui Zhang, Chao Wang, Zier Yan, Feng Deng, Qianghui Zhou, Hexiang Deng


Molecular Vises for Precisely Positioning Ligands near Catalytic Metal Centers in Metal-Organic Frameworks


J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 16182-16187


----------------------------------------------------


377. Chengliang Mao, Jiaxian Wang, Yunjie Zou, Guodong Qi, Joel Yi Yang Loh, Tianhua Zhang, Meikun Xia, Jun Xu, Feng Deng, Mireille Ghoussoub, Nazir P. Kherani, Lu Wang, Huan Shang, Meiqi Li, Jie Li, Xiao Liu, Zhihui Ai, Geoffrey A. Ozin, Jincai Zhao, and Lizhi Zhang


Hydrogen Spillover to Oxygen Vacancy of TiO2-xHy/Fe: Breaking the Scaling Relationship of Ammonia Synthesis


J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 17403−17412----------------------------------------------------


376. Jingyi Yang, Mi Peng, Guoqing Ren, Haifeng Qi, Xue Zhou, Jun Xu, Feng Deng, Zhiqiang Chen, Jingcai Zhang, Kaipeng Liu, Xiaoli Pan, Wei Liu, Yang Su, Weizhen Li, Botao Qiao, Ding Ma, and Tao Zhang


A Hydrothermally Stable Irreducible Oxide-Modified Pd/MgAl2O4 Catalyst for Methane Combustion


Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 18522–18526----------------------------------------------------


375. Liang Zhang, Yi Zhou, Mei Jia, Yiwen He, Wei Hu, Qi Liu, Jing Li, Xiaohui Xu, Chao Wang, Anna Carlsson, Sorin Lazar, Arno Meingast, Yanhang Ma, Jun Xu, Wen Wen, Zhihong Liu, Jun Cheng, Hexiang Deng


Covalent Organic Framework for Efficient Two-Photon Absorption


Matter, 2020, 2, 1049-1063


----------------------------------------------------

中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 (中国科学院武汉物理与数学研究所) 邓风课题组
地址:武汉市武昌小洪山西30号 电话:027-87199543 邮政编码:430071
ICP备案号:鄂ICP备20009030号-2