Welcome to Deng Feng Group Website.
您当前的位置:首页 > Publications
Publications

2023

 Date:2023/1/17 11:53:37 Views:Times


----------------------------------------------------


450. Chao Wang, Yueying Chu, Danfeng Xiong, Haifeng Wang, Min Hu, Qiang Wang,  Jun Xu, Feng Deng


Water-Induced Micro-Hydrophobic Effect Regulates Benzene Methylation in Zeolite


Angew. Chem.Int. Ed.2023,e202313974


----------------------------------------------------


449. Wei Gao, Qiang Wang, Guodong Qi, Jiawei Liang, Chao Wang, Jun Xu, Feng Deng


Active Ensembles in Methane Dehydroaromatization over Molybdenum/ZSM-5 Zeolite Identified by 2D 1H-95Mo Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance Correlation Spectroscopy


Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202306133


----------------------------------------------------


448. Weiyu Wang, Qiang Wang, Jun Xu, Feng Deng


Understanding Heterogeneous Catalytic Hydrogenation by Parahydrogen-Induced Polarization NMR Spectroscopy


ACS Catal., 2023, 13, 3501–3519


----------------------------------------------------


447. Jingxian Cao, Richard J. Lewis, Guodong Qi, Donald Bethell, Mark J. Howard, Brian Harrison, Bingqing Yao, Qian He, David J. Morgan, Fenglou Ni, Pankaj Sharma, Christopher J. Kiely, Xu Li, Feng Deng, Jun Xu, and Graham J. Hutchings


Methane Conversion to Methanol Using Au/ZSM-5 is Promoted by Carbon


ACS Catal.,2023, 13, 7199–7209


----------------------------------------------------


446. Caiyan He, Shenhui Li, Bin Jiang, Fang Chen, Wei Hu, Feng Deng


Surface Hydrophobicity and Guest Permeability in Polydimethylsiloxane-Coated MIL-53 as Studied by Solid-State Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy


ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 37936–37945


----------------------------------------------------


445. Xiang Wang, Shuangqin Zeng, Guodong Qi, Qiang Wang, Jun Xu , Feng Deng


CO oxidation over embedded Pt nanoparticles on Al2O3 with Al coordination flexibility†


ChemComm., 2023, 59, 7783-7786


----------------------------------------------------


444. Ruotao Xu, Qiang Wang, Weiyu Wang, Qingjia Bao, Zhi Zhang, Zhaoyang Liu, Jun Xu, Feng Deng


In situ NMR Imaging of Solvent Infiltration on γ-Al2O3 particles


Chem. J. Chinese Universities., 2023, 44, 20220587


----------------------------------------------------


443.  Wenpeng Xiong, Yueying Chu, Qiang Wang, Jun Xu, Feng Deng


Theoretical Calculation of Relationship Between Zeolite Confinement Effect and Adsorbed 2-13C-acetone 13C Chemical Shift


Chem. J. Chinese Universities, 2023, 44, 20230063


----------------------------------------------------


442. Yunzheng Wang, Jinfeng Han, Mengyang Chen, Wenting Lv, Pengtong Meng, Wei Gao, Xiangju Meng, Weibin Fan, Jun Xu, Wenfu Yan, Jihong Yu


Low-silica Cu-CHA Zeolite Enriched with Al Pairs Transcribed from Silicoaluminophosphate Seed: Synthesis and Ammonia Selective Catalytic Reduction Performance


Angew. Chem.Int. Ed.2023,62,  e2023061


----------------------------------------------------


441. Xiwen Chi, Malin Li, Xiao Chen, Jun Xu, Xin Yin, Shanghua Li, Ziyue Jin, Zhaodi Luo, Xingxing Wang, Dechen Kong, Meng Han, Ji-Jing Xu, Zonghang Liu, Donghai Mei, Jiaao Wang, Graeme Henkelman, Jihong Yu


Enabling High-Performance All-Solid-State Batteries via Guest Wrench in Zeolite Strategy


J. Am. Chem. Soc. 2023,  DOI: 10.1021/jacs.3c07858


----------------------------------------------------


440. Qiang Zhang, Junyan Li, Xingxing Wang, Guangyuan He, Lin Li, Jun Xu, Donghai Mei, Osamu Terasaki, Jihong Yu


Silanol-Engineered Nonclassical Growth of Zeolite Nanosheets from Oriented Attachment of Amorphous Protozeolite Nanoparticles


J. Am. Chem. Soc. 2023, 145,  21231–21241


----------------------------------------------------


439. Zhiping Xiong, Guodong Qi, Ensheng Zhan, Yueying Chu, Jun Xu, Jiake Wei, Na Ta, Aijing Hao, Yan Zhou, Feng Deng, Wenjie Shen


Experimental identification of the active sites over a plate-like mordenite for the carbonylation of dimethyl ether


CHEM., 2023, 9, 76-92


----------------------------------------------------


438. Tianshuang Wang, Yueying Chu, Xiao Li, Yinghao Liu, Hao Luo, Donglei Zhou, Feng Deng, Xiaowei Song, Geyu Lu, Jihong Yu


Zeolites as a Class of Semiconductors for High-Performance Electrically Transduced Sensing


J. Am. Chem. Soc., 2023, 9, 5342–5352


----------------------------------------------------

437. Hui Song, Hengming Huang, Xianguang Meng, Qi Wang, Huilin Hu, Shengyao Wang, Hongwei Zhang, Wipakorn Jewasuwan, Naoki Fukata, Ningdong Feng, Jinhua Ye


Atomically Dispersed Nickel Anchored on a Nitrogen-Doped Carbon/TiO2 Composite for Efficient and Selective Photocatalytic CH4 Oxidation to Oxygenates


Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62, e202215057


----------------------------------------------------

436. Zhihua Lian, Mingji Zheng, Qiang Wang, Yingjie Li, Feng Deng, Wenpo Shan, Hong He


Water in the ball-milling process affects the dispersion of vanadia species on V2O5/TiO2 catalysts for NH3-SCR


New J. Chem., 2023, 47, 1027-1030


----------------------------------------------------


435. Longqu Xiao, Shiyang Zhang, Boqi Chen, Panpan Wu, Ningdong Feng, Feng Deng, Zhi Wang


Visible-light photocatalysis degradation of enrofloxacin by crawfish shell biochar combined with g-C3N4: Effects and mechanisms


J. Environ. Chem. Eng., 2023, 11, 109693


----------------------------------------------------


中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 (中国科学院武汉物理与数学研究所) 邓风课题组
地址:武汉市武昌小洪山西30号 电话:027-87199543 邮政编码:430071
ICP备案号:鄂ICP备20009030号-2